X
تبلیغات
کلام زنده

کلام زنده

عیسی مسیح می گوید. اگر کسی اوازه مرا بشنود ودررا باز کند,بنزد او در خواهم امد.من